REIKALINGI DARBUOTOJAI 

 

2019-09-04 Skelbiamas konkursas judesio korekcijos pedagogo pareigoms užimti

Darbo pobūdis:

• bendradarbiaujant su auklėtojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numatyti judesio korekcijos tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taikyti;

• analizuoti specialiųjų poreikių vaikų judėjimo funkcijų sutrikimus, išsivystymo įvertinimo dokumentus;

• pagal nustatytus vaiko specialiuosius ugdymo(-si) poreikius, sudaryti individualiąsias ir grupines specialiųjų poreikių vaikų užsiėmimų ir vaikų organizmo grūdinimo programas;

• lavinti specialiųjų poreikių vaikų judėjimo įgūdžius, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą judesio korekcijos patalpose;

• Padėti specialiųjų poreikių vaikui tinkamai naudotis jam skirtu inventoriumi.

Reikalavimai pretendentams:

• Judesio korekcijos mokytoju gali dirbti asmuo atitinkantis Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;

• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;

• mokėti dirbti kompiuteriu: darbas su dokumentais, informacijos paieška.

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.   Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Prašymo forma }

2.   Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.   Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.   Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5.   Gyvenimo aprašymą;

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentai priimami Plungės lopšelyje - darželyje „Pasaka“, adresu V.Mačernio g. 15, Plungė. Registruotu laišku dokumentai siunčiami adresu V.Mačernio g. 15, LT-90139 Plungė, elektroniniu paštu siunčiami: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Įstaigoje dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.30 iki 12.00 val. Dokumentai priimami iki 2019 m. rugsėjo 20 d.

Atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus pedagogo kvalifikacijai, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2019m. rugsėjo 24 d. 10.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. (8-448) 72369

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

               Plungės lopšelio – darželio „Pasaka“,  Plungės lopšelio – darželio „Nykštukas“,  Plungės lopšelio – darželio „Vyturėlis“  direktorių pareigoms eiti.

            Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turi būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

3. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

.            Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

          1. prašymą dalyvauti konkurse;

          2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

          3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

          4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatas apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

          5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitų, išduotų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;

          6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

          7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją

(-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

        8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

        9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

        Pretendentai dokumentus pateikia šiuo adresu: Plungės rajono savivaldybės administracija, Juridinis ir personalo administravimo skyrius, 216 kab., Vytauto g. 12, Plungė, tiesiogiai arba el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 9 darbo dienas iki atrankos dienos. Telefonas pasiteirauti (8 448) 73 126.

        Konkursai vyks Plungės rajono savivaldybės administracijos II aukšto salėje:

        Plungės lopšelio – darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti - 2019 m. lapkričio 14 d. 11 val.